Bookmark and Share

JABLONECKÁ HALA 2014

Vydáno dne 13. 03. 2014 (6523 x přečteno)

XXVIII. ročník HALOVÉ SOUTĚŽE v disciplínách požárního sportu v atletické aréně na Střelnici v Jablonci nad Nisou běh jednotlivců na 100 m s překážkami a štafet 4 x 100 m s překážkami 


sobota 5. dubna 2014 soutěž členů SH ČMS, členů JSDHO a JSDHP a dalších sdružení působících na úseku požární ochrany kategorie muži - ženy a XXVIII. ročník HALOVÉ SOUTĚŽE v disciplínách požárního sportu

neděle 6. dubna 2014 Soutěž příslušníků a zaměstnanců hasičských záchranných sborů, hasičských záchranných sborů podniků a příslušníků požárních družstev vojenských útvarů kategorie muži

Akce probíhá za finanční podpory statutárního města v rámci projektu Jablonec nad Nisou 2014

Vážení sportovní přátelé

Pro tradičně velký zájem účastníků a pro zajištění hladkého průběhu soutěže poběží každý závodník v běhu na 100 m s překážkami pouze jeden pokus a nejlepších 60 jednotlivců v kategorii mužů a 30 v kategorii žen podle docílených časů postoupí do dalšího kola.

Toto však neplatí pro soutěž PROFI. Závodníci této kategorie poběží dva pokusy.

Pro Vaši orientaci v atletické hale Vám předkládáme několik rad a pokynů:

Zahájení 

- Povinností všech soutěžících je zúčastnit se nástupu při zahájení soutěže. Sraz závodníků je v 7.50 hodin v prostoru startu.

Startovné 

- Každý závodník nebo skupina závodníků uhradí startovné ve výši 100,- Kč za jednotlivce a 300,- Kč za štafetu poštovní poukázkou nebo převodem na účet 960615379/0800 s uvedením odesílatele (do poznámky) a variabilního symbolu – data dne účasti (sobota: 5042014, neděle 6042014), nejpozději do 31. března 2014. Jiná forma úhrady je možná po dohodě s pořadatelem (hotovostí úhrada, faktura apod.).

- Při neúčasti závodníka uvedeného na přihlášce lze vyslat náhradníka. Jinak startovné
propadá ve prospěch pořadatele.


Prezence

- Je časově rozdělena na muže a ženy, viz. časový harmonogram soutěže.
- 1. poschodí atletické haly. Registraci může provést jak samotný závodník, tak vedoucí družstva za celé družstvo. Při registraci je nutné předložit ke kontrole ústřižek složenky o provedené úhradě startovného, kopii výpisu z účtu, popř. další doklad, stvrzující odeslání startovného. Potom bude soutěžícím předána startovní listina včetně startovních čísel a odznaků soutěže. Dále bude technickou komisí prováděna přejímka nářadí, v posilovně v přízemí haly.

- Pro závodníky (příslušníky a zaměstnance HZS ČR), kteří soutěží dne 6. dubna 2014 je povinnost při prezentaci nebo na vyžádání během závodu předložit služební průkaz příslušníka (zaměstnance) HZS ČR k ověření totožnosti.

Lékařská prohlídka 

- Vysílající organizace a každý závodník zodpovídá za to, že startuje zdráv a byl prohlédnut lékařem. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí.

Startovní listina 

- Bude s uvedením jmen a vysílající organizace předána účastníkům při prezentaci.

Výsledková listina 

- Bude účastníkům k dispozici na internetu, případně na požádání zaslána.

- JABLONECKÁ HALA 2014 je zařazena jako kvalifikace pro účast jednotlivců mužů a žen na MČR v PS České Budějovice 2014.

Startovní čísla

- Startovní čísla budou závodníkům předána při prezence.
- V případě nedokončení pokusu nebo nenastoupení k plnění disciplíny jsou závodníci povinni startovní číslo odevzdat v cíli disciplíny.

Měření časů 

- Je prováděno elektronicky. Do jedné minuty po skončení pokusu jsou docílené časy oznamovány rozhlasem.

Šatny

- Je možno použít šaten, po dohodě na recepci, která je umístěna ve vstupním prostoru haly na základě uhrazené zálohy.
- Za volně odložené věci v prostorách haly pořadatel neručí.

Rozcvičování 

- Rozcvičování se provádí zásadně mimo prostor, kde probíhají závody. Nerespektování tohoto ustanovení a neuposlechnutí upozornění rozhodčích na porušení tohoto ustanovení bude posuzováno jako porušení propozic soutěže a závodník, příp. štafeta bude vyloučena ze soutěže.

Odkládání věcí 

- Závodníci odkládají věci před startem na určené místo u startu, po absolvování pokusu se vracejí zpět mimo dráhy disciplín, hadice se smí svinovat jen ve vyhrazeném prostoru.

Stravování 

- Formou bufetu v prostorách areálu.

Cestovné 

- Všichni startující a jejich doprovod cestují na náklady vysílající organizace. Ubytování pořadatelé nezajišťují.

Technické provedení 

- Soutěž bude probíhat v atletické hale na Střelnici Jablonec nad Nisou na dráze Polytan.
- Průběh disciplín, výstroj a výzbroj soutěžících dle Pravidel požárního sportu s tím, že: 

 Štafety se běží pouze na jeden pokus. Na čtvrtém úseku je přenášen PHP P6 (muži i ženy).
 Materiál k provedení disciplín, dle pravidel požárního sportu, si každý závodník přiveze vlastní. Žebříky pro I. úsek štafety je povolen pouze bez hrotů, případné ostré hrany musí být kryté tak, aby nedošlo k poškození povrchu dráhy.

- UPOZORNĚNÍ: K dovážení používaného materiálu nesmí být použito sypkých materiálů nebo vody. Takto upravené nářadí nebude technickou komisí převzato.

Protesty
- Podání protestu se provádí podle pravidel požárního sportu po složení finanční kauce ve výši 300,- Kč při protestu RD, 500,- Kč HR a odvolací komisi.

- V případě neoprávněného protestu propadá tato částka ve prospěch pořadatele.

Časový průběh

- Uvedený v těchto propozicích je pouze orientační. Proto musí každý závodník sledovat průběh soutěže, aby nezmeškal nástup k plnění disciplín.

Upozorňujeme závodníky, že doba přípravy a provedení pokusu je u běhu na 100 m s překážkami je 1 minuta a u běhu štafetového 2 minuty.

Předpokládaný časový harmonogram – sobota – 5.4. 2014

6.30 - 7.30 − muži prezence, kontrola startovného, předání startovních čísel, přejímka nářadí

8.00 - 8.20 − slavnostní zahájení

8.20 - 9.20 − ženy prezence, kontrola startovného, předání startovních čísel, přejímka nářadí

8.20 - 13.30 − rozběhy mužů a žen na 100 m s překážkami

13.30 - 14.00 − případná přestávka

14.00 - 15.45 − soutěž štafet mužů a žen na 4x 100 m s překážkami

16.00 - − vyhlášení výsledků

Předpokládaný časový harmonogram – neděle - soutěž PROFI - 6. 4. 2014 

7.00 - 7.50 − prezence závodníků, kontrola startovného, předání startovních čísel, přejímka nářadí

8.00 - 8.20 − slavnostní zahájení

8.20 - 11.00 − soutěž štafet 4 x 100 m s překážkami

11.00 - 12.00 − případná přestávka

12.00 - 14.30 − rozběhy na 100 m s překážkami

15.00 - − vyhlášení výsledků

Přihlášky 

- Přihlásit se může závodník sám, nebo prostřednictvím organizace, na přiloženém tiskopise nebo si může přihlášku stáhnout z internetu (viz: http://www.hzslk.cz, www.oshjablonec.cz ).

- Pokud ze skupiny závodníků soutěží jednotlivci za různá SDH, přihlášku podává každé SDH, které je závodníkem (závodníky) reprezentováno a za každou kategorii zvlášť (muži, ženy). V případě štafety složené ze závodníků různých SDH, tuto štafetu přihlašuje ten sbor, za který závodníci po dohodě budou startovat. Obdobně je situace řešena v soutěži PROFI.


- Soutěžící může startovat pouze v jedné štafetě.

- Přihláška se vyplňuje čitelně hůlkovým písmem nebo strojově.

- Přihlášky závodníků (příslušníků a zaměstnanců HZS ČR) na soutěž 6. dubna 2014 je nutné zaslat písemně do 23. března 2014 pořadateli soutěže a v kopii na MV GŘ HZS ČR kpt.Ing. Jiřímu Rosenkranzovi na mailovou adresu : jiri.rosenkranz@grh.izscr.cz .

Přihlášky je nutno doručit písemně do 23. března 2014. Přihlášku je možné zaslat i elektronickou cestou. V tomto případě vedoucí soutěžního kolektivu předá podepsanou a potvrzenou přihlášku při prezenci.

Přihláška musí obsahovat:

- jméno a příjmení soutěžícího jednotlivce,
- přihláška družstva - jména a příjmení všech členů štafety,
- název a adresu vysílající organizace včetně PSČ a čísla telefonu. 


Případné dotazy:
- Okresní sdružení hasičů ČMS Jablonec nad Nisou - organizační výbor email: hala@oshjablonec.cz
- Ing. Jiřina Brychcí, mob.: 604 369 773, 721 182 496
- HZS Libereckého kraje, územní odbor Jablonec nad Nisou, mjr. Bc. Jiří Kypta, tel.: 950 481 063, e-mail: jiri.kypta@hzslk.cz  


UPOZORNĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY HALOVÉ SOUTĚŽE:

Účastníci halové soutěže, včetně doprovodů a diváků, jsou povinni respektovat provozní řád sportovního zařízení (výtah řádu je přílohou směrnic) a pokynů pořadatelů. Prokázané porušení těchto ustanovení bude posuzováno jako nesportovní chování se všemi následky dle pravidel požárního sportu a náhradou způsobené škody.

hala2014.pdf

 

Pomůžete nám udělat neoficiální startovní listinu do Jablonce?


Zdroj: http://www.hzslk.cz, www.oshjablonec.cz