Bookmark and Share

Upozornění

Vydáno dne 13. 02. 2016 (6040 x přečteno)

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Římská 45, 121 07 Praha2 Upozornění na přestupní termín v postupových soutěžích požárního sportu.


Přestupy závodníků vycházejí ze Směrnice hasičských sportovních soutěží schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011. Soubor předpisů SH ČMS –1/17-2011 a dodatku schváleného VV SH ČMS dne 13. 6. 2013 a dodatku schváleného VV SH ČMS dne 20. 11. 2014. Vážení sportovní přátelé. Již se nám pomalu přibližuje sportovní sezóna roku 2016. I v tomto roce bude SH ČMS pořádat postupové soutěže v požárním sportu od základních kol, až po mistrovství České republiky, které se uskuteční v Brně 26. - 28. 8. 2016. Aby nevznikly hned na začátku soutěží dohady jak je to s přestupy a účasti v postupových soutěžích dovoluji si Vás upozornit na článek 7 Směrnice hasičských soutěží, který vše vysvětluje. Vzniknou-li přesto pochyby, tak je možné se dotázat v Kanceláři SH ČMS Michala Kolky na mailu: kolka@dh.cz , tel.: 702151378.

Upozornění Ústřední odborné rady Hasičských soutěží:
Na okresní i krajská kola v požárním sportu mohou být připuštěni cizí státní příslušníci řádní členové SH ČMS s trvalým bydlištěm v ČR a v příslušném okrese, nebo kraji. Pokud toto ustanovení závodník nesplňuje, postupuje se podle čl. 7, odst. 4 platné SHS. V případě nedodržení této podmínky, startování cizích státních příslušníků, bude postiženo celé družstvo vyřazením z příslušné soutěže.

Článek 7

Účast v hasičských soutěžích

1) Hasičských soutěží se mohou zúčastnit soutěžící:

a) dle propozic hasičských soutěží v souladu s článkem 3 odst. 3,

b) zdravotně způsobilí (zdravotní způsobilost potvrzuje přihlašovatel a soutěžící

svým podpisem na přihlášce, nevyžaduje se lékařské potvrzení),

c) kteří jsou zapsáni na přihlášce (čl.9), předložené sborem dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“), který reprezentuje v postupové soutěži okrsek, okres či kraj a přijaté pořadatelem,

ca) účast v okresním kole :
vítěz okrskového kola (SDH) sestaví pro okresní kolo družstvo ze závodníků, kteří mají trvalé bydliště v působnosti příslušného OSH. Pro ověření trvalého bydliště předloží vedoucí družstva u prezence OP členů družstva. Pokud bude za družstvo startovat závodník, který nemá trvalé bydliště v působnosti příslušného OSH, musí se při prezenci prokázat přestupní tabulkou (podle čl. 7, odst. 4), schválenou ÚORHS SH ČMS

cb) účast v krajském kole :
vítěz okresního kola (SDH) sestaví pro krajské kolo družstvo ze závodníků, kteří mají¨trvalé bydliště v působnosti příslušného OSH. Pro ověření trvalého bydliště předloží vedoucí družstva u prezence OP členů družstva. Pokud bude za družstvo startovat závodník, který nemá trvalé bydliště v působnosti příslušného OSH, musí se při prezenci prokázat přestupní tabulkou (podle čl. 7, odst. 4), schválenou ÚORHS SH ČMS

cc) účast v republikovém kole :
vítěz krajského kola (SDH) sestaví pro republikové kolo družstvo ze závodníků, kteří mají trvalé bydliště v působnosti příslušného KSH. Pro ověření trvalého bydliště předloží vedoucí družstva u prezence OP členů družstva. Pokud bude za družstvo startovat závodník, který nemá trvalé bydliště v působnosti příslušného KSH, musí se při prezenci prokázat přestupní tabulkou (podle čl. 7, odst. 4), schválenou ÚORHS SH ČMS

2) Jednotlivce a soutěžní družstva na soutěže mohou přihlásit pouze příslušné organizační jednotky SH ČMS a nebo jiní zřizovatelé či občanská sdružení. Přihláška, kterou podá jednotlivec nebo soutěžní družstvo samo, nesmí být přijata.


3) Soutěžící družstvo je maximálně třináctičlenné. Sestává z vedoucího družstva, max. 10 soutěžících starších 15. let a ostatních členů družstva, kterými mohou být trenér, masér – zdravotník, řidič. V jednotlivých disciplínách požárního sportu za soutěžní družstvo soutěží:

a) v běhu na 100 m s překážkami 8 soutěžících,

b) ve štafetě 4 x100 m s překážkami dvě čtyřčlenné štafety; žádný člen soutěžního družstva  nesmí běžet v obou štafetách,


c) v požárním útoku maximálně 7 soutěžících. Tuto disciplínu je možné absolvovat i s menším počtem soutěžících, nejméně však s pěti soutěžícími,


d) ve výstupu do 4. podlaží cvičné věže 8 soutěžících.


4) Přestupy :
Má-li závodník - člen SDH, zájem startovat v postupové soutěži za jiné družstvo, mimo rámec působnosti příslušného OSH, u něhož je veden v evidenci členské základny nebo v případě, že soutěžící má trvalé bydliště mimo oblast (OSH, KSH), kterou reprezentuje, je povinen pro příslušný ročník postupových soutěží vyplnit žádost o přestup. Žádost o přestup musí vyplnit i tehdy, když je v této oblasti členem SDH, za které chce soutěžit. V tomto případě bude v oznámení o přestupu v kolonce „Jsem členem SDH v“ i v kolonce „Žádám o přestup do SDH“ název stejného SDH, jehož je závodník členem. 

Při žádosti o přestup postupuje závodník takto :

a) vyplní žádost (příloha č.7) o přestup,

b) správně vyplněnou a potvrzenou žádost o přestup předloží v jednom vyhotovení nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku na adresu ÚORHS SH ČMS Římská 45, PSČ 121 07, Praha 2, nebo zašle mailem na adresu kancelar@dh.cz , c) ÚORHS SH ČMS zveřejní na webových stránkách Sdružení (www.dh.cz) do 10. dubna příslušného roku schválené přestupy závodníků. Tyto schválené přestupy jsou jediným a právoplatným dokladem pro pořadatele a soutěžící. Pořadatel postupové soutěže a závodníci si pro svou potřebu můžou zkontrolovat přestupy, které se týkají příslušného kola v PS družstev SDH, v případě nesrovnalostí ve zveřejněném seznamu se můžou závodníci proti němu písemně odvolat na adresu kanceláře SH ČMS nejpozději do 20. 4. , 

d) přestup je platný pro příslušný rok v postupových soutěží,

e) v jednom kalendářním roce lze přestoupit pouze jednou,

f) schválený přestup do konkrétního SDH v oblasti mimo trvalé bydliště závodníka umožňuje závodníkovi startovat za tuto oblast ve všech postupových kolech, pokud bude vybrán postupujícím SDH, které bude reprezentovat daný okrsek, okres či kraj,

g) pokud závodník přestoupí do oblasti mimo své trvalé bydliště, nemůže již startovat za svůj okrsek, okres ani kraj ve svém trvalém bydlišti.

https://www.dh.cz/images/Prestupy.pdf