Vyberte okres vašeho týmu

Rezervace soutěže

Pozvánka
Kde: Mistrovství České republiky hry Plamen 2019 Kdy: 30. 06. 2019 14:30
Kontakt:   Telefon: 

Ubytování: Soutěžící družstva a vedoucí budou ubytováni ve standardních ubytovacích zařízeních včetně ložního prádla, dojezd cca 15 km

Veškeré informace a dotazy týkající se ubytování soutěžících vyřizuje Andrea Dopitová, e-mail: andrea.dopitova@hasici-vysocina.cz nebo telefon: 606 757 843.


Stravování: dle časového harmonogramu.
Zajištěno ve stravovacím zařízení v místě konání soutěží. Během dne bude možnost občerstvení přímo na stadionu.

Doprava: na vlastní náklady (zajistí příslušné KSH, OSH respektive SDH)
Vzhledem ke vzdálenosti ubytování (cca 15 km) je nutné mít zajištěnu vlastní dopravu po celou dobu konání MČR.

Zdravotní služba: zajištěna pořadatelem

Podmínky soutěže:
A – Všeobecné podmínky

!!!!! Ihned po kvalifikaci na republikovou soutěž – NEJPOZDĚJI DO
24. 6. 2019 – zašlete na adresu: Kancelář SH ČMS, Římská 45, Praha 2, 121 07 vyplněnou přihlášku č. 1 (příloha č. 1), vyplněnou přílohu č. 3 (v případě, že chcete využít možnosti účasti vyššího počtu osob výpravy, než je stanoveno tímto OZ) a stručnou (max. ½ stránky A4) charakteristiku družstva (elektronicky na adresu pepa.orgonik@dh.cz – nejpozději však do 24. 6. 2019)!!!

Přihlášku je rovněž nutné zaslat mailem na adresu pepa.orgonik@dh.cz a to ve formátu XLS (dostupné na www.dh.cz – nikoli PDF nebo JPG). V případě změn je nutné takto zaslat i přihlášku č. 2.

Charakteristiky družstev slouží zejména rozhlasovým moderátorům na stadionu při představování jednotlivých družstev a budou zveřejněny na www.dh.cz.

U všech kategorií upozorňujeme vedoucí družstev na dodržení limitu věkové kategorie, respektování přestupních pravidel a předložení dokladů totožnosti dle příslušné směrnice. Všichni soutěžící musí být zapsáni v Centrální evidenci členů SH ČMS.

Závodníkům, kteří nesplní podmínky presence v příslušné kategorii, nebude umožněn start v soutěži! Všichni vedoucí jsou povinni mít u sebe průkazy pojištěnců všech členů družstva!

Vedoucí všech družstev i jednotlivců odpovídají za to, že soutěžící nebudou konzumovat alkohol ani jiné zakázané látky, tak jak je definováno ve Směrnici pro celoroční činnost dorostu v kapitole doping.

Dále zajistí, že členové družstva nebudou vstupovat na plochu stadionu, s výjimkou doby tréninků a vlastní soutěže a že bude dodržen noční klid, který začíná každý den ve 22:00 hod. Při porušení ustanovení tohoto OZ má řídící část štábu právo vyloučit soutěžící (družstvo) ze soutěže. Mimo jiné i při zjištění požití alkoholu u soutěžícího nebo pro nepřístojné chování soutěžících (např. kouření v prostoru ubytování, poškození využívaných prostor a zařízení) nebo doprovodu.


B - Pravidla soutěže, soutěžní materiál a vybavení

Soutěž hry Plamen proběhne dle platné SMĚRNICE HRY PLAMEN platné od 1. 9. 2016 a ustanovení uvedených v tomto OZ.
Všechna družstva si přivezou vlastní materiál kromě materiálu, který zajistí pořadatel: jednotnou požární stříkačkou typu FPN 10 – 1000, proudnice a přetlakový ventil s obtokovou hadicí na požární útok, PHP na štafetu 4x60 m a štafetu CTIF, džberové stříkačky (kovové, kruhový průměr), hadičky D 25 v délce 3 m a proudničky D 25 na PÚ CTIF.
Rozlišovací čísla na PÚ CTIF si všichni přivezou vlastní.

Při soutěžích bude akceptován pouze materiál bez zjevných, nepovolených technických úprav odpovídající příslušné směrnici. (viz prezentace: http://bit.ly/kontrola-materialu)

Při podání protestu bude složena finanční částka (kauce) ve výši 500,- Kč, při každém odvolání bude složena další kauce ve výši 500,- Kč. V případě uznání protestu nebo odvolání se vrací celá částka, v případě zamítnutí protestu nebo odvolání se celá částka stává příjmem pořadatele. Plátci kauce bude vystaven příjmový doklad.

Disciplíny PÚ CTIF a štafeta požárních dvojic budou měřeny elektronicky – viz příloha č. 4.

V případě lichého počtu účastníků nastoupí v disciplínách štafeta CTIF a štafeta 4 x 60 m k 1. pokusu startovní čísla 1 – 14, následně startovní číslo 15 k 1. pokusu a současně s ním startovní číslo 1 k druhému pokusu. Dále nastupují družstva se startovními čísly 2 – 15 ke 2. pokusu.

V disciplíně běh na 60 m s překážkami nastupují závodníci k oběma pokusům ve stejné dráze.

Jménem družstva je oprávněn jednat vedoucí soutěžícího družstva uvedený na přihlášce.

Presence: při presenci odevzdají vedoucí družstev:
 přihlášku č. 2 (příloha č. 2) – pouze v případě změn (nutno zaslat i mailem, viz výše)
 členské průkazy SH ČMS všech členů družstva s nalepenou fotografií, všichni závodníci předloží OBČANSKÝ PRŮKAZ nebo CESTOVNÍ PAS
(bez předložení průkazů nebude závodníkovi umožněn start, cestovní pas může mít propadlou dobu platnosti)
 bude provedena kontrola čísel členských průkazů s Centrální evidencí členů SH ČMS
 kroniku kolektivu s hodnocením celoroční činnosti od OSH

Začátek rezervace: 30. 06. 2019 14:30 Konec rezervace: 30. 06. 2019 14:30

V tomto období neprobíhá žádná rezervace startovního pořadí.

Obnova tabulky